หงษ์ชูเวช ย. . การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 18, n. 1, p. 32–43, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/266906. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.