บุญยกุลศิโรตม์ ก. เว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 150–162, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25791. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.