จันทรอัมพร ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 140–149, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25789. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.