อริยะเครือ ศ.; สุวรรณโคต ก. การให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า หอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 99–108, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25785. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.