สังฆา ช. ป. การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้พิการ ด้านการเคลื่อนไหวของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 70–80, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25782. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.