อ่อนบุญเอื้อ ธ. บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 26–33, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25777. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.