น้ำหอมจันทร์ ธ. อันตรายของอาร์คไฟฟ้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 1, p. 9–17, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25775. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.