ภิรมย์ฤทธิ์ ศ.; ทินาภรณ์ ส. การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 6, n. 2, p. 30–38, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25721. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.