ชวนิชย์ ส.; มนูเสวต ป. การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในการกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 7, n. 1, p. 32–39, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25692. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.