เกิดผล ก.; จงแจ่มฟ้า ก. .; เศรษฐเสถียร ป. รูปแบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 16, n. 3, p. 67–77, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/256234. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.