แจ้งกรณ์ ศ. .; พัฒนสัมพันธ์ อ. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 16, n. 3, p. 42–55, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255735. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.