แจ้งกรณ์ ศ. .; ทศนักข์ อ. . การศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์แบบระบบเติมออกซิเจนใน การบำบัดน้ำเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 16, n. 3, p. 28–41, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255734. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.