ซาบุตร พ. ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 8, n. 1, p. 171–183, 2014. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25533. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.