จาริกสกุลชัย จ.; ศิลปรัศมี ร.; ราวินิจ พ. .; มณีวรรณะ ณ. .; น้อยเจริญ ร. .; ใจมา ส. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 16, n. 2, p. 135–151, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/255216. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.