คณาศรี ธ. .; เพรชภักดี จ. . พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 16, n. 1, p. 154–161, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/254087. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.