น้ำหอมจันทร์ ธ. . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของอาร์เรย์โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากรูปแบบการเชื่อมโยงอาร์เรย์ ภายใต้การบังเงาบางส่วน โดยใช้เทคนิคการเลื่อนแถวของเมจิกสแควร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 15, n. 3, p. 84–104, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/251007. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.