ศักดิ์เพชร น.; หับเจริญ ก. .; หนูแสง ว. . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 15, n. 3, p. 114–129, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/249650. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.