ล่าเตะเกะ น. ผลการนวดสลายเซลลูไลท์ต่อเส้นรอบวงบริเวณต้นขาในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 15, n. 2, p. 160–171, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/245904. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.