สำรวยรื่น ก.; ศรีเบญจมาศ น. . ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 15, n. 1, p. 155–166, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/245803. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.