หาญยุทธ อ. . กระบวนการคิด กระบวนการพยาบาล : การนำไปใช้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 14, n. 1, p. 220–222, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240984. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.