ปาคำวัง เ. .; คุ้มทรัพย์ ก. .; ทิมศร เ. . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 14, n. 1, p. 24–33, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/240508. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.