ชูประดิษฐ์ ส.; เขียนงาม น.; สมนาศักดิ์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความเครียดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 3, p. 173–187, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231767. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.