เดชจิรมณี ช.; ขันทะวงค์ พ.; มินาบูลย์ ณ.; ต้นดี ท. หลังคาเขียวจากกล่องนมที่ใช้แล้วผสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 3, p. 119–131, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231560. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.