วงษ์สกุล อ. บทบาทของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 3, p. 59–66, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/231515. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.