จันทร์สวัสดิ์ บ. AVIATION WEATHER. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 2, p. 320–322, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/208772. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.