ศรีสุขคำ ท.; จูหว้า ส. การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 2, p. 307–319, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/208091. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.