วงศ์อรุณ ว. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุนที่เป็นของเหลือใช้ในชุมชนบ้าน หนองปลายทาง ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 2, p. 132–144, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207946. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.