หมายมั่น ฐ.; ทองมาก ช.; ทีฆทรัพย์ ส. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 2, p. 83–99, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207894. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.