โออินทร์ ศ. การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 13, n. 2, p. 74–82, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/207884. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.