BOONKAEW, N. การพยาบาลผู้สูงอายุภาวะซึมสับสนเฉียบพลันที่เข้ารับการดูแลแบบผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Online), [S. l.], v. 12, n. 2, p. 38–47, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/134678. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.