แสนทวี ล. (2015). การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 117–137. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831