บุ้งจันทร์ ณ. (2015). การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 109–116. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830