สะและน้อย ก. (2015). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 94–102. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38828