เสรีภาพ ท. (2015). "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 68–81. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826