หัสโรค์ ก. (2015). กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 60–67. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824