เสรีพัฒนานนท์ อ. (2015). การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 19–25. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820