มาลัยวงศ์ ค. (2015). แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 1–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818