(1)
Udompan, T. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้งใน โรงพยาบาลเอกชน. EAU Heritage Sci. 2016, 10, 224-234.