(1)
แสนทวี ล. การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. EAUHJSci 2015, 2, 117-137.