(1)
บุ้งจันทร์ ณ. การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ. EAUHJSci 2015, 2, 109-116.