(1)
สะและน้อย ก. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร. EAUHJSci 2015, 2, 94-102.