(1)
เสรีภาพ ท. "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAUHJSci 2015, 2, 68-81.