(1)
หัสโรค์ ก. กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAUHJSci 2015, 2, 60-67.