(1)
เสรีพัฒนานนท์ อ. การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์. EAUHJSci 2015, 2, 19-25.