(1)
อุปถัมภ์ พ. ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ. EAU Heritage Sci. 2015, 2, 76-82.