(1)
ตั้งตรงจิตร ภ. การพัฒนาระบบการขนส่ง: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบการขนส่งทางรถไฟของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม. EAU Heritage Sci. 2015, 3, 64-75.