(1)
รอดประเสริฐ ป. ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก. EAU Heritage Sci. 2015, 3, 25-38.