(1)
มูลงาม น. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย. EAU Heritage Sci. 2015, 3, 95-109.