(1)
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ว. แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย. EAU Heritage Sci. 2015, 4, 1-9.