(1)
จันทนา ส. นวัตกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกในประเทศไทย: ผลการดำเนินงาน. EAU Heritage Sci. 2015, 4, 19-26.